Conținutul acestui site, textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Valrom Industrie sau a partenerilor săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus (parțial sau integral) sau modificat, fără acordul scris al Valrom Industrie.

Utilizatorii care reproduc sau modifică materialele de pe acest site vor suporta consecințele, conform legilor României și tratatelor internaționale cu privire la drepturile de autor. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

Reguli de securitate

Nu sunt permise:

  • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor și a informațiilor existente pe acest site, cu excepția celor incluse în cadrul secțiunii Download;
  • ștergerea sau modificarea, prin orice mijloace, a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a realiza oricare dintre aceste acțiuni;
  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site;
  • încercarea de a scana, sonda sau a testa, fără autorizație, vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Valrom Industrie său accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Valrom Industrie care nu sunt publice;
  • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului, fără acordul scris al posesorilor acestora, pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”), său pentru orice alt scop, în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate.

Este permisă copierea, multiplicarea și păstrarea documentelor introduse în cadrul secțiunii Download.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă său penală. Valrom Industrie va investiga faptele care implica asemenea încălcări, putând coopera cu autoritățile legale în urmărirea utilizatorilor incriminați.

Interzicerea revânzărilor serviciilor

Acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți său să exploatați nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dipozitie de Valrom Industrie prin intermediul site-ului.

Modificări ale serviciului

Valrom Industrie își rezerva dreptul de a modifică, în orice moment sau la orice interval de timp, sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Valrom Industrie nu este răspunzător față de dumneavoastră sau față de orice terță persoană, fizică sau juridică, pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. Noile condiții devin valabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea în acest site și nu au caracter retroactiv.